1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599  Υπ. Δήλωση
 2. Ανάληψη υπηρεσίας στο σχολείο  Ανάληψη Υπηρεσίας
 3. Έντυπο κανονικής άδειας (10 εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος.)  Έντυπο άδειας
 4. ‘Εντυπο αναρρωτικής άδειας  αναρρωτική_άδεια
  • Βραχυχρόνιες: Με ιατρική γνωμάτευση έως 8 ημέρες κατ’ έτος, 2 εκ των οποίων – όχι συνεχόμενες – μπορούν να χορηγηθούν με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου (βλ. παρακάτω).
  • Μακροχρόνιες: Με απόφαση υγειονομικής επιτροπής, τόσοι μήνες όσα τα έτη προϋπηρεσίας. Χορηγείται από τη Δ/νση Εκπαίδευσης.
 5. Έντυπο αιμοδοτικής άδειας άδεια_αιμοδοσίας 
  • (2 ημέρες άδειας επιπλέον της ημέρας αιμοδοσίας, οποτεδήποτε εντός του ημερολογιακού έτους, έως 6 αιμοληψίες ή παροχές αιμοπεταλίων. Δεν μεταφέρονται στο επόμενο ημερολογιακό έτος.
   Δικαιολογητικό: Βεβαίωση αιμοδοσίας).
 •