Κανονισμός λειτουργίας του σχολείου 

Ο κανονισμός επιχειρεί να διευκρινίσει και να ορίσει ζητήματα που αποτελούν προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και την απρόσκοπτη και αποτελεσματική υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου.

Όταν κρίνεται αναγκαίο, ο κανονισμός θα αναπροσαρμόζεται για να παραμένει συγχρονισμένος με την εκπαιδευτική πραγματικότητα και να ικανοποιεί με τον καλύτερο τρόπο τους στόχους για τους οποίους συντάχθηκε. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή προσθήκη θα προκύπτει από τη συνεργασία του Συλλόγου Διδασκόντων και του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου του σχολείου.

Διαβάστε τον κανονισμό λειτουργίας του σχολείου μας  εδώ

και το Ημερολόγιο ενημερωτικών συναντήσεων γονέων/κηδεμόνων 2018-2019 εδώ